Donations

The following are the donations we have received so far

Serial No.

Donor’s Name

Amount

Serial No.

01)

02)

03)

04)

05)

06)

07)

08)

09)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Donor’s Name

Dr. Mahak Jakhetia

Mr. Aayush Somani

Miss Chunauti Sharma

Dr. Sakshi Chhaperwal

Mr. Rohan Meshram

Mr. Ankit Kapoor

Mr. Prince Chhabra

Dr. Chirayu Jakhetia

Mr. Chirag Godha

Mr. R C Vyas

Mrs. Santosh Vyas

Mrs. Vaishali Vyas

Mr. Gitesh Ganvir

Mr. Purvesh Vyas

Mrs. Manisha Vyas

Miss Shweta Yadav

Mr. Rahul Vyas

Mr. Sanjeeva Vyas

Mrs. Rita Vyas

Dr. Bhupendra Vyas

Mr. Divyansh Vyas

Amount

1,001

2,000

2,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

5,000

5,000

5,000

1,000

5,000

5,000

3,000

5,000

7,000

11,000

21,000

10,000

 

Total

95,001